Főbb megvalósításaink

FŐBB MEGVALÓSÍTÁSAINK

Informatika-laboratórium felszerelése és magyar tannyelvű számítástechnikai oktatás beindítása a Líceumban az 1995/96-os tanévtől kezdve;

A tehetséges, de nehéz anyagi körülmények között élő vidéki és segesvári diákok szociális támogatása tanulmányaik folytatása céljából, a kollégiumi, illetve ingázási költségek teljes, vagy részleges térítésével (1994-től). Olyan esetekben is támogatást nyújtunk, ha a tanuló anyagi körülményei lehetetlenné tennék tanulmányai folytatását, eredményei nem kitűnőek, de igyekvő és magaviselete kifogástalan. Az elmúlt években több mint 500 tanulót támogattunk, akiknek döntő többsége egyetemeken és főiskolákon folytatta tanulmányait;

A kiválóan tanuló diákok erkölcsi és anyagi támogatása, speciális ösztöndíjak, pénzjutalmak, jutalomkönyvek, díszoklevelek odaítélésével (1994-től);

Tanulmányi, művelődési és sportversenyeken való részvétel anyagi támogatása;

A Kikerics-néptáncegyüttes létrehozása és támogatása, bel-és külföldi fellépések szervezése (1993-tól ) . 2005-ben megalakult az önálló Kikerics Kulturális Egyesület és ma már több mint 150 különböző korosztályú gyerek részesül néptánc-oktatásban Borbély Kiss László tanár és Borbély Kiss Edith tanítónő vezetésével;

Testvériskolai kapcsolatok kialakítása és ápolása a magyarországi Keszthely város Vajda János Gimnáziumával és más külföldi (Kiskunfélegyháza, Hévíz, Békéscsaba), illetve hazai iskolákkal;

Megemlékező ünnepség szervezése a líceumi magyar tagozat alapításának 35.,40. és 50.évfordulója alkalmából (1995.május 6-7, 2000.május 5-6 és 2010.március 5-6-7.), emlékkönyvek, plakett és jelvények kiadásával;

Megemlékező rendezvénysorozat szervezése a GA megalakulásának 10. évfordulóján: a „Kikerics” néptánc együttes gálaműsora (2003. okt. 11.), ünnepi megemlékezés (okt. 12.), szórványkollégiumok találkozója és tanácskozása (okt. 17-18-19), két kiadvány is megjelent ;

A GAUDEAMUS ALAPÍTVÁNY BARÁTI TÁRSASÁGÁNAK megalakítása (2003. okt. 12.) és füzetek megjelentetése (2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011.)

Nyári tábor szervezése csángómagyar gyerekek részére (2004. július)

Bolyai Nyári Akadémia szervezése matematikatanárok (2005. július), német-, és történelem szakos tanárok részére (2006. július)

Kamarazene hangversenyek szervezése (2004-től).

Az ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY és az ISKOLA ALAPÍTVÁNY hathatós támogatásával épületet vásároltunk 1998-ban, s miután önerőből felújítottuk és bővítettük, szórványkollégiumot működtetünk az 1998/99-es tanévtől kezdve. A tetőtér beépítésével és újabb termek, (köztük számítógépterem) kialakításával kényelmesebbé tettük a bentlakási körülményeket.

Döntő részben az APÁCZAI KÖZALAPÍTVÁNY támogatásával felépítettünk egy új épületet, amelynek A-szárnyában helyet kapott egy modern konyha, étterem, újabb hálószobát, valamint két tanári lakást alakítottunk ki., a B- szárnyban pedig 8 db. modern, négyágyas szobát és egy 150 férőhelyes művelődési termet. Ebben még jelentős összegekkel támogatott a düsseldorfi H.NIERMANN ALAPÍTVÁNY, a SZÜLŐFÖLD ALAP, az ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY, az RMDSZ és a SEGESVÁRI ÖNKORMÁNYZAT. Sikerült megoldanunk a bentlakó diákok étkeztetését, és a szállást is kényelmesebbé tettük. Miután az egészségügyi hatóság nem engedélyezte az emeletes ágyak használatát a régi épületben, jelenleg 56 diáknak és két tanárnak biztosíthatunk szállást, étkezést és jó tanulási körülményeket. Az építkezések befejezése után, 2009-ben intézményünk felvette a Gaudeamus Ház-Oktatási és Művelődési Szórványközpont nevet.

Az évek során a szórványkollégiumban lakó diákok száma 26-52 között változott. Az elmúlt években mintegy 350 diák lakott a bentlakásban, jelentős részük tovább is tanult. A tavaly értük el a mélypontot 26 diákkal, akik mintegy 50 km. sugarú körzetből, négy megyéből (Maros,Hargita,Szeben és Brassó) érkeznek hozzánk. Reményünk van rá, hogy a következő tanévben ez a szám nőjön. A 2012-13-as iskolai évben 31 tanuló iratkozott be a kollégiumba.

Szórványban rendkívüli jelentősége van az anyanyelvű művelődésnek. Az elmúlt három évben több mint 150 művelődési rendezvényre került sor: színházi előadások, pódiumműsorok, hangversenyek, tudományos konferenciák és előadások, tanácskozások, diákszínjátszók előadásai, tantárgy-és szavalóversenyek. A résztvevők száma meghaladta a hatezret.

Támogatási rendszerünk : alapítványunk ösztöndíjakkal támogatja nemcsak a bentlakó, hanem a segesvári és ingázó tanulókat is. Az elmúlt iskolai évben 56 diákot támogattunk ösztöndíjjal, 47.000 lej értékben. Az ingázó tanulók támogatását 2001-tőlkiterjesztettük az általános iskolásokra is , azzal a rendkívül fontos célkitűzéssel, hogy támogassuk a fehéregyházi és nagybúni általános iskolások ingázási költségeit, ha anyanyelvűkön folytatják tanulmányaikat, de a más helységekből ingázókét is. A támogatásban részesülnek a bentlakó diákok is, akik minden hét végén hazamennek. Ebben az iskolai évben 75 ingázó diák kapott támogatást 39.000 lej értékben, amely összeget teljes egészében a COMMUNITAS Alapítvány biztosította. Ezek mind céltámogatások voltak, tehát más célra nem fordíthattuk.

Anyagi alapjaink: a működtetéshez szükséges költségeket főleg pályázatokból, kisebb részét pedig a diákok hozzájárulásából biztosítjuk. Hozzájárulásuk : havi 30 lej a közköltségekhez és napi 14 lej az étkezéshez. Hangsúlyozzuk, hogy a 2010-2011-es iskolai évben a 26 bentlakó tanuló közül 21 részesült támogatásban, így a fenti összegek csak egy részét kell befizetniük, ezért rendkívül nehéz biztosítani a működtetést. Turisztikai tevékenységből származó bevételeink is vannak, a hétvégeken és a tanítási szünetekben érkező vendégektől.

Az ösztöndíjak 80 %-át a Gaudeamus Alapítvány Baráti Társasága biztosítja, amely 2003-ban alakult, s amelynek tagjai intézmények és magánszemélyek. Ki kell emelnünk a Szövetség a Szórványért Egyesület , a Communitas Alapítvány, a Szülőföld Alap és az Eurotrans Alapítvány támogatását is a kollégium működtetésében. 2011-től kezdve a Bethlen Gábor Alap lett az egyik fő támogatónk, s ennek keretében a Pro Transilvania Alapítvány, valamint a budapesti NEFMI. Művelődési rendezvényeinket még támogatta a budapesti Nemzeti Kulturális Alap és az AFCN (Administrația Fondului Național Cultural), valamint a segesvári önkormányzat.

Az alapítványt egy héttagú Kuratórium vezeti, melynek tagjai:

Farkas Miklós, nyug. tanár – igazgató – tel. 00-40-741138969

Veress Zsombor gyógyszerész – igazgatóhelyettes – 00-40-744979543

László Imola, tanárnő – ösztöndíjak felelőse – 00-40-744523722

Székely Juliánna , könyvelő – gazdasági felelős – 00-40-743226902

Lőrincz Éva, biztosítási ügynök – pénztáros – 00-40-740023052

Birtalan Levente, magánvállalkozó – építkezések felelőse – 00-40-744185668

Szász Izolda ügyvéd – jogi kérdések felelőse – 00-40-740023535

Tóth Tivadar tanár, a magyar tagozat igazgatója – konzultációs joggal – 00-40-745086128

2010. decemberétől Tóth Ildikó titkárnő munkája nagy segítséget jelent az alapítvány tevékenységében. Tel. 00-40-745-771420

A kuratórium tagjai nemcsak döntéseket hoznak, hanem az ügyintézést is végzik mindenféle javadalmazás nélkül.

A Felügyelő Bizottság tagjai :

Albert Júlia közgazdász – elnök,

Törös-Vig Csilla – közgazdász

Dr. Mezei Elemér egyetemi előadótanár.

Hat alkalmazottunk van, ebből csak négy dolgozik teljes munkaidőben. Állami támogatás híján, fizetésüket az alapítványnak kell biztosítania. Munkánkat több önkéntes segíti.

Az egyre gyengülő anyagi helyzet miatt a vidéki szülők azt a kevés hozzájárulást sem tudják fizetni, amit a gyerekektől kérünk. A 2011-12-es iskolai évben 11-diákkal csökkent a bentlakó tanulók száma, az idén öttel nőtt. Tekintve a segesvári és környékbeli gyerekek létszámának állandó csökkenését, csak a bentlakó tanulók számának a növelésével oldhatjuk meg a segesvári magyar tannyelvű oktatás fenntartását. Állami támogatás nélkül rendkívül nehéz a szórványközpont fenntartása, a szolgáltatások és alkalmazottak béreinek a kifizetése. Ezért olyan anyagi támogatásra van szükségünk, amely hozzájárul ahhoz, hogy a bentlakó diákok költségei ne növekedjenek, mivel egyes szülők számára már most túl nagy anyagi megterhelést jelent gyerekeik taníttatása.

Segesvár, 2013. január 1.