Alapszabályzat

A SEGESVÁRI GAUDEAMUS ALAPÍTVÁNY ALAPSZABÁLYA

I. FEJEZET. NEVE, CÉLJA, CÉLKITŰZÉSEI, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI IDŐTARTAMA,VAGYONA.

1. Szakasz. A SEGESVÁRI GAUDEAMUS ALAPÍTVÁNY független, politikamentes, non-profit szervezet, amely tudományos, művelődési és jótékonysági célokat követ.

2. Szakasz. A GAUDEAMUS ALAPÍTVÁNY célja a segesvári és környékbeli magyar nemzetiségű gyerekek anyanyelvű oktatásának és a Mircea Eliade Elméleti Líceumban folyó oktatás támogatása, a rászoruló és jól tanuló diákok anyagi támogatása, valamint az oktatás és nevelés színvonalának állandó emelése.

3. Szakasz. CÉLKITŰZÉSEK

Együttműködés a hasonló jellegű hazai és külföldi alapítványokkal.

A kiváló eredményeket elérő tanulók erkölcsi és anyagi támogatása ösztöndíjak és alkalmi díjak adományázásával.

Tudományos-, kulturális- és sporttevékenységek támogatása. E célból egy művelődési központ létesítése.

Kapcsolatok kiépítése hazai és külföldi iskolákkal.

Olyan anyagi feltételek megteremtése, amelyek hozzájárulnak az oktatás színvonalának emeléséhez.

A tanárok szakmai képzésének támogatása.

A vidéki tanulók támogatása gimnáziumi és líceumi tanulmányaik folytatásában. E célból iskolai bentlakás létesítése.

4. Szakasz. A GAUDEAMUS ALAPÍTVÁNY székhelye:

3050 Sighisoara, str. Grivitei nr. 4/a, ap. 25.

Jud. Mures, ROMÂNIA

5. Szakasz. Az alapítványt meghatározatlan időtartamra hoztuk létre.

6. Szakasz.  vagyona 649.350.000 lej, a Segesvár, Ecaterina Teodoroiu u. 2. sz. alatti ingatlan értéke, az 1 347/18.05. 1998 sz. adás-vételi szerződés alapján.

II. FEJEZET. A GAUDEAMUS ALAPÍTVÁNY FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE.

7. Szakasz. Az alapítvány vezető szervei :

Igazgatótanács (Kuratórium)

Felügyelobizottság

8. Szakasz. AZ IGAZGATÓTANÁCS (KURATÓRIUM) az alapítvány vezető és ügyviteli szerve, amelynek feladatai a következők :

Kidolgozza az alapítvány általános stratégiai vonalát és programjait.

A költségvetés és a könyvelési mérleg jóváhagyása.

A Felügyelobizottság tagjainak kijelölése, illetve visszahívása.

Jogi szerződések megkötése az alapítvány nevében.

A költségvetési terv teljesítése.

Az alapítvány keretében dolgozó személyzet kiválasztása és javadalmazásának megállapítása.

Az Alapszabály, illetve az Alapító okirat módosítása.

Az alapítvány székhelyének megváltoztatása, ha erre szükség lesz.

Az alapító tagok folyamatos tájékoztatása az alapítvány tevékenységéről.

9. Szakasz. A Kuratórium tagjainak száma 7-9 (hét-kilenc). A Kuratórium tagjait az alapító tagok jelölik ki négyéves időtartamra. Tagjai : igazgató, igazgatóhelyettes (vagy ügyvezető igazgató), titkár, könyvelő (gazdasági felelős), pénztáros és 2 vagy 4 tag.

A Kuratóriumot az igazgató, igazgatóhelyettes, vagy a Felügyelőbizottság hívhatja össze, kéthavonként ülésezik és ezen kívül még akárhányszor szükséges.

A Kuratórium tagjainak visszahívásához az alapító tagok jóváhagyására van szükség.

10. Szakasz. Az alapítvány IGAZGATÓJÁNAK feladatai a következők:

Képviseli az alapítványt a magánszemélyekkel, illetve jogi személyekkel való kapcsolatokban, vagy maga helyett más személyt hatalmaz fel erre.

Aláírja az alapítvány hivatalos iratait, valamint a gazdasági és pénzügyi vonatkozású iratokat.

Javasolja az alapító tagoknak a Kuratórium egyes tagjainak visszahívását, illetve új tagok kijelölését.

Rendszeresen tájékoztatja az alapító tagokat a Kuratórium, illetve az alapítvány tevékenységéről.

11. Szakasz. Az igazgató hiányában a 10. szakaszban foglaltakat az igazgatóhelyettes, vagy a Kuratórium által erre a feladatra kijelölt személy végzi el.

12. Szakasz. A FELÜGYELOBIZOTTSÁG összetétele: elnök és 2 (két) tag. A Felügyelőbizottság tagjait a Kuratórium jelöl ki négyéves idotartamra. A Kuratórium tagjai nem lehetnek egyben a Felügyelőbizottság tagjai is.

13. Szakasz. A Felügyelőbizottság feladatai a következők:

Évente egyszer, vagy szükség esetén többször ellenőrzi az Alapszabály betartását, a gazdasági és pénzügyi tevékenységet, valamint az alapítvány vagyonának kezelését és erről jelentést tesz a Kuratóriumnak.

Évente jelentést terjeszt elő a Kuratóriumnak ellenorző tevékenységéről és a pénzügyi mérlegről.

Súlyos kihágások esetében összehívja a Kuratóriumot és tájékoztatja az alapító tagokat.

III. FEJEZET. AZ ALAPÍTVÁNY JÖVEDELMI FORRÁSAI ÉS VAGYONA

14. Szakasz. Az alapítvány jövedelme a következő forrásokból származhat :

Belföldi és külföldi adományok, szponzorálás, vagy hagyományozás által.

Intézmények, szervezetek, más jogi, illetve fizikai személyek adományai, amennyiben az alapítvány támogatja őket tudományos, muvelodési, nevelési, turisztikai és sporttevékenységek szervezésében.

A bankban törvényes keretek között őrzött pénzösszegek kamatai, vagy osztalékai.

Az alapítvány által létrehozott KFT-k jövedelme, amelyet kizárólag az alapítvány céljaira lehet felhasználni, vagy újra beruházni a KFT tevékenységébe.

Állami, vagy helyhatósági alapokból.

Gazdasági tevékenységekből származó jövedelmek, mint például: Tanfolyamok (informatika, angol, német, stb.) szervezése, turisztikai szolgáltatások, termek bérbeadása konferenciák és egyéb tevékenységek szervezése céljából, stb.

15. Szakasz. A GAUDEAMUS ALAPÍTVÁNY vagyona anyagi, illetve pénzbeli javakból áll. Az anyagi javak adományokból, illetve vásárlásból származnak. A pénzbeli javak a 14. szakasz a-e. pontjainál felsorolt forrásokból származhatnak. A pénzbeli javak őrzése bankszámlán történik.

16. Szakasz. Az alapítvány vagyona oszthatatlan és elidegeníthetetlen.

IV. FEJEZET. VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK

17. Szakasz. Amennyiben az alapítvány olyan mérvű anyagi veszteségeket szenved, hogy további működése lehetetlenné válik, tehát tevékenységét be kell szüntetnie, vagy közigazgatási beavatkozás útján oszlatják fel, egész ingó és ingatlan vagyona a Segesvár területén működo református, római katolikus és unitárius egyházakra száll, a hívek számával arányosan, az I. fejezet 2. és 3. szakaszában rögzített célok megvalósítása céljából.

Farkas Miklós

Igazgató

Segesvár, 2002. április 10.

Megjegyzés.

Az alapító tagok, a 2002. április 6-án tartott közgyűlésen úgy döntöttek, hogy módosítják az ALAPSZABÁLYT és az ALAPÍTÓ OKIRATOT azért, hogy egyrészt pontosítsák az alapítvány céljait, másrészt pedig, hogy ezek megfeleljenek a 2000-ben hozott kormánydöntésnek.

A fentiekben a módosított szövegek jelennek meg.

A Segesvári Gaudeamus Alapítvány Kuratóriumának 2009. február 10-én tartott gyűlésén felvett JEGYZŐKÖNYV alapján, a Kuratórium elhatározta az alapítvány székhelyének megváltoztatását. Ennek értelmében elhatározta az ALAPSZABÁLY I. Fejezete 4. szakaszának, illetve az ALAPÍTÓ OKIRAT székhelyre vonatkozó mondatának megváltoztatását a következő képpen:

A GAUDEAMUS ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE :

Segesvár, str. Ecaterina Teodoroiu u. 2. sz., Maros megye, irányítószám: 545400, Románia