Statutul

FUNDAŢIEI CULTURAL ŞTIINŢIFICE GAUDEAMUS DIN SIGHIŞOARA

CAP. I. DENUMIRE, SCOP, OBIECTIVE, SEDIU, DURATA DE FUNCŢIONARE, PATRIMONIU.

Art. 1. FUNDAŢIA CULTURAL ŞTIINŢIFICĂ GAUDEAMUS din Sighişoara se constituie într-o organizaţie independentă, nepolitică, cu obiective ştiinţifice, culturale şi sportive, având un caracter umanitar şi nelucrativ.

Art. 2. Scopul FUNDAŢIEI GAUDEAMUS constă în sprijinirea învăţământului în limba maternă a etniei maghiare din Sighişoara şi din imprejurimi, în mod special şi în general a procesului de învăţământ de la Liceul Teoretic Mircea Eliade, prin acordarea unui ajutor social elevilor merituoşi, dar cu o situaţie materială mai dificilă, pentru continuarea studiilor, precum şi contribuţia la ridicarea permanentă a nivelului învăţământului şi al educaţiei.

Art. 3. OBIECTIVE

a. Colaborarea cu fundaţiile similare din ţară şi străinătate.

 1. Stimularea materială şi morală a elevilor merituoşi, prin acordarea burselor şi a recompenselor ocazionale.

 2. Sprijinirea activităţilor culturale, ştiinţifice şi sportive. În acest scop se va înfiinţa un centru cultural.

 3. Contacte directe cu şcolile din ţară şi străinătate.

 4. Crearea unei baze materiale care să contribuie la obţinerea unor rezultate superioare la învăţătură.

 5. Sprijinirea cadrelor didactice în perfecţionarea lor.

 6. Sprijinirea elevilor din mediul rural în vederea continuării studiilor gimnaziale, respectiv liceale. În acest scop se va înfiinţa un internat şcolar.

Art. 4. SEDIUL Fundaţiei Gaudeamus se află în municipiul Sighişoara, str. Griviţei nr. 4/a, ap.25, jud. Mureş, cod poştal 3050.

Art. 5. DURATA DE FUNCŢIONARE a fundaţiei se stabileşte pe termen nedeterminat.

Art. 6. PATRIMONIUL este de 649.350.000 lei , valoarea imobilului din Sighişoara, str. Ecaterina Teodoroiu nr.2, care rezultă din Contractul de vânzare-cumpărare nr.1347 din 18 mai 1998.

CAP. II. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA FUNDAŢIEI GAUDEAMUS

Art. 7. Organele fundaţiei sunt :

 1. Consiliul director ( Curatoriu )

 2. Comisia de cenzori

Art. 8. CONSILIUL DIRECTOR (CURATORIUL) al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare a acesteia. Consiliul director asigură realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei, exercitând următoarele atribuţii :

a.Stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei.

b. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil.

c.Alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de cenzori.

d. Încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei.

e. Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli.

f. Aprobarea organigramei şi a strategiei de personal al fundaţiei.

g. Modificarea statutului fundaţiei, respectiv al actului constitutiv.

h. Schimbarea sediului, dacă este cazul.

i. Informarea periodică a membrilor fondatori despre activitatea fundaţiei.

Art. 9. Consiliul director se compune din 7 sau 9 membri, desemnaţi de membrii fondatori şi va avea următoarea componenţă : director, director adjunct (sau director executiv) contabil (responsabil economic), casier şi 2 sau 4 membri. Mandatul membrilor Consiliului director este valabil pe o durată de patru ani. Consiliul director se va întruni din două în două luni, sau ori de câte ori va fi nevoie, la convocarea directorului, a directorului adjunct, sau a Comisiei de cenzori. Membrii Consiliului director se pot schimba numai cu aprobarea membrilor fondatori.

Art. 10. DIRECTORUL fundaţiei are următoarele atribuţii :

 1. Reprezintă fundaţia în relaţiile cu persoanele juridice sau fizice, sau poate delega în acest scop un alt membru al Consiliului director.

 2. Semnează documentele fundaţiei inclusiv cele financiare şi contabile.

 3. Propune membrilor fondatori numirea sau revocarea unor membri ai Consiliului director.

 4. Informează periodic pe membrii fondatori asupra activităţii Consiliului director şi în general despre activitatea fundaţiei.

Art. 11. În lipsa directorului atribuţiile prevăzute la art. 10. se vor exercita de către directorul adjunct sau un alt membru desemnat de Consiliul director.

Art. 12. COMISIA DE CENZORI se compune din : preşedinte şi 2 (doi) membri, numiţi de către Consiliul director pe o perioadă de patru ani. Membrii Consiliului director nu pot face parte din Comisia de cenzori.

Art. 13. Comisia de cenzori exercită următoarele atribuţii :

 1. Verifică anual, sau ori de câte ori este nevoie, respectarea statutului, a activităţii economico-financiare şi modul cum sunt gestionate bunurile materiale aflate în patrimoniul fundaţiei şi prezintă Consiliului director constatările făcute.

 2. Întocmeşte anual raportul asupra activităţii de control financiar şi prezintă bilanţul spre aprobare Consiliului director.

c. În cazul constatării unor abateri grave privind respectarea statutului, sau de altă natură care aduc prejudicii fundaţiei, convoacă Consiliul director şi îi informează pe membrii fondatori.

CAP. III. VENITURILE ŞI PATRIMONIUL FUNDAŢIEI

Art. 14. Veniturile fundaţiei provin din :

 1. Donaţii, care provin din ţară sau străinătate, sponsorizări sau legate.

 2. Donaţii din partea instituţiilor, organizaţiilor şi altor persoane juridice sau fizice sprijinite de către Fundaţia Gaudeamus, în activităţile lor ştiinţifice, culturale, educative, turistice şi sportive.

 3. Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale.

 4. Dividendele societăţilor comerciale infiinţate de fundaţie, care vor fi folosite în mod obligatoriu pentru realizarea scopului fundaţiei, sau se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale.

 5. Resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

 6. Venituri realizate din activităţi economice directe, cum ar fi : cursuri de informatică, limbi străine, etc. , servicii turistice, închirierea sălilor pentru conferinţe, sau alte activităţi, etc.

Art. 15. Patrimoniul Fundaţiei Gaudeamus se compune din bunuri materiale şi din mijloace financiare. Bunurile materiale provin din donaţii, sau sunt cumpărate din fondurile fundaţiei.

Mijloacele financiare provin din veniturile fundaţiei

Fondurile băneşti ale fundaţiei se păstrează în contul deschis la bancă.

Art. 16. Patrimoniul fundaţiei este indivizibil şi inalienabil.

CAP. IV. DISPOZIŢII FINALE

Art. 17. Fundaţia Gaudeamus îşi dobândeşte personalitatea juridică în baza hotărârii judecătoreşti de înregistrare, rămasă definitivă şi va avea sigiliu propriu, care se va păstra la secretarul fundaţiei.

Art. 18. În cazul DIZOLVĂRII fundaţiei în urma unor pierderi atât de mari încât funcţionarea ei pe mai departe ar deveni imposibilă, sau a dispunerii lichidării ei prin măsură administrativă, întreaga avere, inclusiv bunurile de inventar aflate în patrimoniul fundaţiei, se transmite parohiilor reformate, romano-catolice şi unitariene din Sighişoara, în proporţii corespunzătoare numărului de credincioşi al fiecăreia, spre a servi aceloraşi scopuri, care sunt cuprinse în cap.I., art. 2. şi 3.

Farkas Miklós

director